Forretningsbetingelser:Anvendelsesområde
Nuværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for levering af alle grafiske arbejder og webløsninger i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

Kundens forpligtelser
Alt materiale (tekster, billeder og grafiske elementer) skal leveres i elektronisk form, med mindre andet er aftalt.

Alt billed- og tekstmateriale, som skal fremgå af kundens website eller indeholdes i kundens grafiske produkt, skal leveres af kunden -medmindre aftalen indeholder særskilt produktion af billedmateriale (fotos/grafik) af Maria Fynsk Norup. Såfremt andet ikke er aftalt faktureres dette særskilt.

Ejendomsret
Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. grafisk design, grafiske elementer og internetløsninger tilhører Maria Fynsk Norup. Brugsretten tilfalder kunden ved overdragelse af den færdige løsning.

De af Maria Fynsk Norup leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden Maria Fynsk Norups skriftlige accept.

Tilbud og aftale:
Tilbud er bindende for Maria Fynsk Norup i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

Aftale er indgået når bestillers accept er modtaget af Maria Fynsk Norup.

Har kunden anmodet Maria Fynsk Norup om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale etc. er Maria Fynsk Norup berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pris og betaling:
Alle priser er excl. moms.

Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen 8 dage netto.

Ved indgåelse af aftale, accepteres det samtidigt at kunden forudbetaler 50% af den aftalte pris (eventuelle abonnementer undtaget), før arbejdet påbegyndes.

Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom renter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rentegebyr på DKK 100,00 pr. rentenota. Maria Fynsk Norup forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. (Herunder registrering i RKI)

Krav fra kundens side mod Maria Fynsk Norup berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

Overlevering
Al overlevering foregår elektronisk i form af PDF-filer, medmindre andet er aftalt.
Ved overlevering af webløsninger overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til kunden.

Backup og opdatering af dit website
Kunden sørger selv for opdateringer og backup af det website, kunden har fået leveret, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Mangler
Maria Fynsk Norup har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag, eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra en godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Force majeure
Maria Fynsk Norup er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Maria Fynsk Norups kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, sygdom, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos underleverandører og samarbejdspartnere.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Maria Fynsk Norups generelle forretningsbetingelser. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

Ændring af betingelser
Forretningsbetingelserne kan ændres af Maria Fynsk Norup med et varsel på 30 dage.